top of page

INTENSIVE WORKSHOP

PROJECT MANAGEMENT FOR
INNOVATIVE LEADERS

หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม

หลักสูตรที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้บริหารโครงการสมัยใหม่ บริหารโครงการได้ตามเป้าหมาย
บริหารคนเก่ง และใช้เครื่องมือดิจิทัลส่งเสริมการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

 19 - 20 กรกฎาคม 2566     09.00 - 16.00

Intro-01.png

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร 

From Planning to Execution

เรียนหลักบริหารโครงการตั้งแต่เริ่มวางแผนจนจบโครงการ

Modern Management with Digital Tools

เรียนใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารเพิ่ม Productivity ในการทำงาน

Hard Skills & Soft skills for Managing Project

Certificate Program

ครบทั้งทักษะ Hard Skills จัดการโครงการและทักษะ Soft Skills บริหารคน

รับประกาศนียบัตรจบหลักสูตร จาก NEO ACADEMY

เรียน 4 Modules 
องค์ความรู้สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ

 • 4. Operation & Risk Management : หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจและความเสี่ยง
  เรียนรู้การบริหาร การดำเนินงาน ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ พร้อมเรียนรู้หลักการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ และการวางแผนเพื่อรับมือความเสี่ยงนั้น ▶️ Operation Management Essentials หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจ ▶️ Risk Management Essentials หลักการบริหารความเสี่ยง
 • 6. Business Law in Digital Era : กฎหมายธุรกิจสำคัญในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้พื้นฐานกฎหมายธุรกิจ นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาทางธุรกิจ พร้อมอัปเดตกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ล่าสุด และแนวทางในการจัดการองค์กรเพื่อรับมือกับ PDPA ▶️ Essentials of Business Law กฎหมายจำเป็นสำหรับธุรกิจ ▶️ Personal Data Protection Act (PDPA) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 1. Business Essentials : หลักการบริหารธุรกิจ
  เริ่มต้นด้วยการเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับ “ธุรกิจ” ตั้งแต่รูปแบบการบริหาร บริษัทประเภทต่างๆ เรียนรู้ส่วนประกอบของธุรกิจผ่าน Business Model Canvas (BMC) ประเภทของโมเดลรายได้ธุรกิจ (Types of Business Model) พร้อมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปในโลกดิจิทัล ▶️ Business Management Essentials หลักสำคัญในการจัดการธุรกิจ ▶️ Business Management Shift in Digital Era การบริหารที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล
 • 5. Business Finance : หลักการบริหารการเงินธุรกิจ
  เรียนรู้หลักการเงินเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ คำนิยามสำคัญเกี่ยวกับการเงินที่ต้องรู้ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พร้อมอัปเดตทิศทางการเงินของธุรกิจในอนาคตที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ▶️ Business Finance Essentials หลักการเงินธุรกิจ ▶️ Trends & The Future of Finance อัปเดตอนาคตการเงิน ▶️ Financial Analysis + Workshop วิเคราะห์การเงินธุรกิจ
 • 3. Modern Human Resource Management : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
  เรียนรู้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประเภทของโครงสร้างองค์กร และความท้าทายในการบริหารองค์กรในปัจจุบัน พร้อมอัปเดตแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่และเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล ▶️ Modern Human Resource Management การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ▶️ Human Resource Tools & Application การประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการทรัพยากรบุคคล ▶️ แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร: บริหารองค์กรในวันที่ต้องเปลี่ยนแปลง
 • 7. Digital Technology & Final Presentation : เทคโนโลยีธุรกิจและการนำเสนองาน
  เรียนรู้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ▶️ Digital Technology for Business เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ ▶️ Project Presentation & Certification Ceremony การนำเสนอโปรเจ็คและพิธีมอบประกาศนียบัตร
 • 2. Marketing in Digital Context หลักการตลาดในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้หลักสำคัญในการบริหารการตลาด การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้ส่วนผสมทางการตลาด 4P (4P: Product, Price, Place และ Promotion) ทำความเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านการวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าด้วยการทำ Customer Persona ▶️ Marketing Essentials หลักสำคัญในการทำการตลาด ▶️ Marketing in Digital Context การตลาดในยุคดิจิทัล ▶️ แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร: บริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • Applying Digital Tools for Effective Project Management
  🔰เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ (Project Management Tools) ในประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม Productivity ในการบริหาร เช่น เครื่องมือบริหารกระบวนการ เครื่องมือการบริหารแบบ Kanban เครื่องมือการบริหารงบประมาณ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ Collaboration tool 🔰Workshop : วางแผนโครงการด้วย Digital tools
 • Project Management Life Cycle
  🔰เรียนรู้วงจรการบริหารโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ (Project Initiating), การกำหนดโครงการ (Project Defining), การวางแผนโครงการ (Project Planning), การปฏิบัติโครงการ (Project Implementing) และการจบโครงการหรือการปิดโครงการ (Project Closing) และหลักการบริหารแต่ละขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ Project management trends in 2023
 • Essential Finance & Project Budgeting and Project Cost Monitoring & Managing Project Risk
  🔰เรียนรู้หลักการเงิน คำนิยาม และคอนเซปต์การเงินที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ และเรียนหลักการวางแผนงบประมาณของโครงการ 🔰เรียนรู้การติดตาม บริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณ เพื่อให้โครงการเสูร็จสิ้นภายในงบประมาณที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ 🔰Workshop: วางแผนการเงินโครงการ และ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ
 • The Importance of TOR & Preparing Project Proposal and Planning Project & Resources in Digital Age
  🔰เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรระบุในเอกสาร TOR และเทคนิคการเขียนนำเสนอโครงการเพื่อขายงาน และสิ่งที่ควรรู้ก่อนเขียนโครงการ 🔰เรียนรู้หลักการวางแผนโครงการ การจัดสรรพยากรที่จำเป็นในโครงการ และการวางแผ่นขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 🔰Workshop : วิเคราะห์โครงการกรณีศึกษาผ่าน TOR และเส้นทางวิกฤต (Critical path) ของโครงการ
 • 2. Digital Marketing Media and MarTech สื่อและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เรียนหลักการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านการใช้เครื่องมือ Buyer Persona และ Customer Journey Map พร้อมเรียนรู้หลักการเลือกใช้ MarTech หรือเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ▶️ Defining the Right Target Audience and Digital Media กำหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อดิจิทัลให้แม่นยำ ▶️ Selecting the Right MarTech เลือกเครื่องมือสำหรับการตลาดให้เหมาะสม
 • 5. Data Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูล
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการใช้ข้อมูล (Data) ช่วยทำการตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักเครื่องมือในการทำ Data Marketing และประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ ▶️ Data Marketing for Digital Marketer การตลาดด้วยข้อมูลสำหรับนักการตลาดดิจิทัล
 • 1. Principle of Digital Marketing หลักการความรู้พื้นฐานของการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เริ่มจากการเรียนพื้นฐานการตลาดดิจิทัล ตั้งแต่วางแผน กำหนดตำแหน่ง และตั้งเป้าหมายทางการตลาด พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Digital Marketing Canvas ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ▶️ The Digital Marketing Canvas (DMC) เรียนรู้องค์ประกอบทางการตลาดดิจิทัลผ่าน DMC ▶️ Marketing Position and Goal Defining วางตำแหน่งทางการตลาด และการตั้งเป้าหมาย
 • 4. Content Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดโดยใช้คอนเทนต์
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิด หลักการ และเรียนรู้เคล็ด(ไม่)ลับ ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ธุรกิจ ▶️ Planning for Content Marketing Strategy วางแผนกลยุทธ์การตลาดด้วยคอนเทนต์ ▶️ Content Marketing Strategy:Case Study กรณีศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดด้วยคอนเทนต์
 • 6. Future of Digital Marketing การตลาดดิจิทัลในโลกอนาคต
  ผู้เรียนจะได้อัปเดตโลกของการตลาดดิจิทัลในอนาคต เข้าใจและมองเห็นภาพแนวโน้มในอนาคตได้ชัดเจน รวมทั้งกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เช่น ChatGPT หรือ Midjourney กับการทำการตลาดดิจิทัล ▶️ Digital Marketing Trends for the Future เทรนด์การตลาดดิจิทัลสำหรับโลกในอนาคต ▶️ Workshop Presentation & Evaluation การนำเสนองานและประเมินผลงาน
 • 3. The Creation of Brand Identity
  เรียนรู้หลักการออกแบบและนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ตั้งแต่การออกแบบ Logo, Graphic Elements, Visual, Text และอื่นๆ พร้อมร่วมทำ Workshop ในการออกแบบและจัดทำ Brand Book หรือคัมภีร์ของแบรนด์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการสร้างและสื่อสารแบรนด์ ที่นำมาใช้จริงได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ▶️ การสร้างประสบการณ์ด้วยการการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่น Experience through Brand Identity Design ▶️ การออกแบบคัมภีร์ให้กับแบรนด์อย่างแตกต่าง Brand Book Workshop
 • 4. Ultimate Brand Experience with Seamless Design
  เจาะลึกวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคที่ดิจิทัล ด้วยการนำข้อมูล (Data) มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมด้วยวิธีการเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ขั้นสุดให้กับลูกค้าและความรู้สึกที่ดีให้กับแบรนด์ ▶️ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างประสบการณ์ให้กับแบรนด์ Data Analytics for Better Brand Experience Design ▶️เพิ่มพลังให้แบรนด์ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าแบบ 360 องศา Brand Activation for Ultimate Customer Experience
 • 2. Brand Communication Strategy
  เรียนรู้หลักและความสำคัญของการวางกลยุทธ์เพื่อสื่อสารแบรนด์ภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์สู่ภายนอกองค์กรในบริบทของโลกดิจิทัล และเรียนรู้หลักการและวิธีการรับมือในการทำ Crisis Communication ให้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ▶️การวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ภายใน และภายนอกองค์กรในยุคดิจิทัล Internal & External Brand Communication in Digital Era ▶️การบริหารจัดการภาวะวิกฤตของแบรนด์บนโลกดิจิทัล Crisis Communication in Digital Era
 • 3. Better Brand Experience with Data & Technology
  เจาะลึกวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคที่ดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในการขับเคลื่อนธุรกิจ รวมถึงการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้สร้างประสบ การณ์ที่ดีให้กับทั้งตัวแบรนด์และลูกค้า รวมถึงเรียนรู้หลักการวิเคราะห์และการนำ Data มาเพื่อประยุกต์ใช้ในการสร้างสรรค์และพัฒนาแบรนด์ ▶️สร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคดิจิทัล Good Brand Experience in Digital Era ▶️กระบวนคิดเชิงออกแบบเพื่อต่อยอดแบรนด์ด้วยการใช้ข้อมูล Design Thinking by Data
 • 6. The Evaluation Process for Better Brand Experience
  เรียนรู้วิธีการและการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ทั้งมุมที่เป็นมูลค่าทางการเงิน และมูลค่าที่เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า พร้อมนำเสนอผลงานการทำ Brand Book ที่ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการสร้างแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์ สู่การออกแบบอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้กับแบรนด์ ▶️ การวัดผลการสื่อสารแบรนด์และการประเมินมูลค่าของแบรนด์ Brand Communication Measurement & Evaluation ▶️ การนำเสนองานและประเมินผลงาน Final Project Presentation & Evaluation
 • 1. The Principle of Branding & How to Differentiate in Customer's Mind
  เรียนรู้หลักการตั้งเป้าหมายการมีอยู่ของแบรนด์ (Purpose) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) สู่การกำหนดคุณค่า (Core Values) การสร้างบุคลิกภาพ (Personality) และอัตลักษณ์ (Identity) ต่างๆ เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับแบรนด์ให้โดดเด่นในตลาด รวมถึงเกิดความแตกต่างขึ้นในจิตใจของลูกค้า พร้อมเข้าใจวิธีการวางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) และการวาง Positioning ในแบบต่างๆ ▶️พื้นฐานความเชื่อและรากฐานของของแบรนด์อันแข็งแกร่งและทรงพลัง Brand Believe & Foundation of Branding ▶️วางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ผ่านคุณค่า และเป้าหมายเพื่อมัดใจลูกค้า Purpose-Driven & Customer-Driven
 • 5. Emotional Branding with Storytelling
  เรียนรู้หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการสร้าง Storytelling ให้กับแบรนด์ที่สามารถสร้างมูลค่า คุณค่า และความประทับใจให้กับแบรนด์ พร้อมเรียนรู้หลักของการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลกระทบเชิงอารมณ์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ▶️ การสร้างและถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าจดจำให้กับแบรนด์ The Creation of Memorable Brand Storytelling ▶️ สร้างแบรนด์ด้วยอารมณ์และความรู้สึก Emotional Branding

ผู้สอนในหลักสูตร

%E0%B8%94%E0%B8%A3_edited.jpg
Krischanan.png

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

กฤชนันท์ กำปั่นทอง

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารธุรกิจ
และการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการโครงการ

ดาวน์โหลดตารางเรียน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของเราเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

092-916-4265 ฝ่ายรับสมัคร NEO ACADEMY

line logo.png
NEO ACADEMY LINE.png
facebook-flat-vector-logo.png
bottom of page