top of page


About

กรรมการผู้จัดการ Infotech Maker Co., Ltd.


ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล และผู้แต่งหนังสือ Digital Marketing Unlocked ที่ปรึกษาด้านการตลาดดิจิทัล และวิทยากรบรรยาย และจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการทางด้านการตลาดดิจิทัลและการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ให้กับหน่วยงานรัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนผู้สอนในหลักสูตร

ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

ศิริพงศ์ เตียวพิพิธพร

More actions
bottom of page