top of page


About

ผู้อำนวยการสถาบัน NEO ACADEMY


อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการโครงการ การวางแผนปฏิบัติการธุรกิจ และการประยุกต์ใช้หลักการคิดเชิงออกแบบเพื่อสร้างไอเดียธุรกิจและปรับปรุงกระบวนการธุรกิจผู้สอนในหลักสูตร

กฤชนันท์ กำปั่นทอง

กฤชนันท์ กำปั่นทอง

More actions
bottom of page