top of page


About

ประธานหลักสูตรการจัดการธุรกิจสุขภาพ และหัวหน้าหน่วยการตลาดและสื่อสารองค์กร วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล


นักเศรษฐศาสตร์ นักวิชาการและผู้ประกอบการมากประสบการณ์ มีความสามารถในการประยุกต์ทฤษฎีทดสอบความเป็นไปได้ของธุรกิจ (OETEL & Feasibility Model) เพื่อสร้างนวัตกรรมของรูปแบบธุรกิจ


ผู้สอนในหลักสูตรดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ

ดร.กฤษกร สุขเวชชวรกิจ

More actions
bottom of page