top of page

ลงทะเบียน
เพื่อรับข้อมูล TRIAL CLASS ในรูปแบบ ONSITE ในครั้งถัดไป  
NEO PRO

กรุณาระบุหลักสูตรที่ท่านสนใจทดลองเรียน

บริษัท พรอพอทูนิตี้ จำกัด (“บริษัท”)  ขอแจ้งให้ท่านที่ติดต่อมายังบริษัททราบว่า บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ติดต่อมาใช้บริการของบริษัท ภายใต้นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ และเมื่อท่านติดต่อมายังบริษัท ส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บริษัทเพื่อประโยชน์ในการติดต่อ ประสานงาน และ/หรือการให้บริการจากบริษัทให้แก่ท่าน รวมไปถึงใช้ในการจัดทำทำเนียบรุ่น บริษัทจะถือว่าท่านตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ท่านสามารถอ่านรายละเอียดนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลได้เพิ่มเติมที่ https://www.neobycmmu.com/privacy-policy

ขอบคุณสำหรับการลงทะเบียนรับข้อมูล Trial Class ในครั้งถัดไป

bottom of page