top of page
Cover6-01.png

MINI MBA

PROJECT MANAGEMENT
FOR INNOVATIVE LEADERS

 รุ่นที่ #3

Mini MBA: Project Management for Innovative Leaders 

หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม 

6292 [Converted]-02.png

เปิดอบรม 2 รุ่นต่อปี (รับจำนวนจำกัด)
ช่วงเวลาการอบรม รอบที่ 1: 13 พฤษภาคม - 24 มิถุนายน 2566 (รอบที่ 1 เปิดรับสมัครแล้ว)
ช่วงเวลาการอบรม รอบที่ 2: 23 กันยายน - 11 พฤศจิกายน 2566 


เรียนรูปแบบ Online + Onsite พร้อมเอกสารประกอบการเรียน
ทุกเสาร์ เวลา 9:00 – 16:00 น.

รับประกาศนียบัตรจาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

พิเศษ! รับส่วนลด EARLY BIRD + ส่วนลด SUPER EARLY BOOK รวมมูลค่า 5,000 บาท

(จำนวนจำกัด สำหรับ 10 ท่านแรกเท่านั้น)

Mini MBA – Project Management for Innovative Leaders

หลักสูตรที่จะสร้างให้คุณเป็นผู้บริหารโครงการสมัยใหม่ บริหารโครงการได้ตามเป้าหมาย
บริหารคนเก่ง และใช้เครื่องมือดิจิทัลส่งเสริมการทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพสูงสุด

Intro-01.png
p1-04.png

PROJECT
MANAGEMENT
FUNDAMENTAL

แม่นยำเรื่องวางแผน
เข้าใจหลักสำคัญ
การบริหารโครงการ

เข้าใจหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของโครงการ 

ตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนจบโครงการ

วางแผนโครงการอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เข้าใจหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของโครงการ วงจรการบริหารโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนจบโครงการ 


เก่งบริหารทีม
สื่อสารได้ดีและทำให้ทีมสามารถทำงานร่วมกันได้จนเกิดผลลัพธ์

มีความสามารถในการสนับสนุนให้ทีม
สามารถทำงานร่วมกันได้ สื่อสารถึงขั้นตอน กระบวนการทำงาน และให้คำแนะนำตลอดทั้งโครงการ

p2-05.png

PEOPLE 
MANAGEMENT
SKILLS

n1-06.png

PROJECT
MANAGEMENT
TOOLS

เรียนใช้เครื่องมือดิจิทัล

ในการบริหารโครงการเพื่อเพิ่ม
Productivity ในการทำงาน

businessman-pointing-his-presentation-futuristic-digital-screen.jpg
เกี่ยวกับหลีกสูตร.jpg

Mini MBA
Project Management 
for Innovative Leaders

หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม (Mini MBA – Project Management for Innovative Leaders) มีเป้าหมายในการพัฒนาผู้นำในองค์กรให้มีทักษะและองค์ความรู้ที่สามารถบริหารโครงการในยุคดิจิทัลได้อย่างมีคุณภาพ เข้าใจทุกองค์ประกอบสำคัญในการบริหารโครงการ (Project Management Fundamental) วางแผนได้และมีทักษะการบริหารทีม (People Skills) และสามารถใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหารเพื่อเพิ่มผลิตภาพในการทำงาน (Digital Tools for Improving Productivity)

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการโครงการ ที่ต้องการเรียนรู้หลักการและทักษะสำคัญ
  ในการบริหารโครงการ
   

 • ผู้นำองค์กร ที่ต้องการปรับกระบวนการบริหารโครงการให้เหมาะสมกับยุคดิจิทัล หรือปรับกระบวนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยเทคโนโลยี
   

 • ผู้ประกอบการ ที่ต้องการออกแบบหรือปรับปรุงกระบวนการบริหารโครงการในธุรกิจ เพื่อลดค่าใช้จ่ายและเพิ่มผลิตภาพ (Productivity) 
   

 • หัวหน้างาน ผู้จัดการ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
  ให้
  ดูแลบริหารโครงการใหม่
   

Course Introduction

แนะนำหลักสูตร Mini MBA - Project Management for Innovative Leaders

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากหลักสูตร 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ-09.png

From Planning to Execution

เรียนหลักบริหารโครงการ
ตั้งแต่เริ่มวางแผนจนจบโครงการ

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ-11.png

Modern Management with Digital Tools

เรียนใช้เครื่องมือดิจิทัลในการบริหาร
เพิ่ม Productivity ในการทำงาน

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ-10.png

Hard Skills &
Soft skills for Managing Project

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ-12.png

Certificate Program

ครบทั้งทักษะ Hard Skills จัดการโครงการ
และทักษะ Soft Skills บริหารคน

รับประกาศนียบัตร
จบหลักสูตร
จากวิทยาลัยการจัดการ
มหาวิทยาลัยมหิดล

เรียน 6 Modules 
องค์ความรู้สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ

MM-Innovative Project MGN-01.png
Info module-03.png

MODULE 1
หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่
Introduction to Modern Project Management

เข้าใจหลักการพื้นฐานและองค์ประกอบของโครงการ วงจรการบริหารโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการจนจบโครงการ ปัจจัยในการบริหารโครงการให้เสร็จตามเวลา อยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้ และมีคุณภาพตามเป้าหมาย
พร้อมเรียนรู้การบริหารสมัยใหม่ (Agile Management & Lean Management) เพิ่มความคล่องตัวให้การบริหารโครงการ

Lessons

 • หลักการบริหารโครงการสมัยใหม่
  Modern Project Management

   

 • การบริหารวงจรโครงการ
  Project Management Lifecycle

Info module-04.png

MODULE 2 

หลักการเขียนข้อเสนอโครงการและขอบเขตของงาน

Writing Project Proposal and Terms of Reference

เรียนรู้หลักการเขียนข้อเสนอโครงการ (Project Proposal) และเอกสารขอบเขตของโครงการ (Terms of Reference: TOR) ให้ครอบคลุมและมีรายละเอียดโครงการที่ครบถ้วน  เรียนรู้ลักษณะข้อเสนอโครงการที่ดี เทคนิคการเขียนนำเสนอโครงการเพื่อนำเสนอขายงาน รวมถึงข้อควรระวังในการเขียนโครงเสนอโครงการและเอกสารขอบเขตงาน

Lessons

 • หลักการเขียนข้อเสนอโครงการ
  Writing & Preparing  Project Proposal

   

 • ความสำคัญของเอกสารขอบเขตงานและสัญญา
  The Importance of TOR & Contract Document

Info module-05.png

MODULE 3

หลักการวางแผนและบริหารโครงการ ทีม และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

Planning & Managing Project, Team & Stakeholders

เรียนรู้หลักการวางแผนโครงการ การจัดสรรพยากรที่จำเป็นในโครงการ หลักการบริหารทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถดำเนินงานได้บรรลุเป้าหมายของโครงการ และเรียนรู้ทักษะการบริหารทีมที่จำเป็น ได้แก่ การบรีฟโครงการ (Project briefing) การบริหารภาระงาน (Workload management)  การให้ข้อเสนอแนะในชิ้นงาน (Effective Feedback) และการติดตามงาน (Project follow-up)

Lessons

 • การวางแผนโครงการและทรัพยากรในยุคดิจิทัล
  Planning Project & Resources in Digital Age

   

 • การบริหารทีมและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
  Managing Team & Stakeholders

Info module-06.png

MODULE 4
การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลสำหรับบริหารโครงการ
Using Digital Tools for Project Management

เรียนรูู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ (Project Management Tools) ในประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม Productivity ในการบริหาร เช่น เครื่องมือบริหารกระบวนการ เครื่องมือการบริหารแบบ Kanban เครื่องมือการบริหารงบประมาณ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ (Collaboration Tool)

Lessons

 • เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารโครงการด้วย Digital Tools
  Applying Digital Tools for Effective Project Management

   

 • เวิร์กชอป: วางแผนโครงการโดยใช้เครื่องมือดิจิทัล
  WORKSHOP: Planning with Project Management Tools

Info module-07.png

MODULE 5
ลักการเงินสำคัญสำหรับบริหารโครงการ
Essential Finance for Project Management

เรียนรู้หลักการเงินสำหรับการบริหารโครงการ การวางแผนงบประมาณของโครงการ เรียนรู้การติดตาม บริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณ เพื่อให้โครงการเสร็จสิ้นภายในงบประมาณที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ

Lessons

 • หลักการเงินและการวางแผนงบประมาณโครงการ
  Essential Finance & Project Budgeting

   

 • หลักการบริหารค่าใช้จ่ายและความเสี่ยงโครงการ
  Project Cost Monitoring & Managing Project Risk

Info module-08.png

MODULE 6
การนำเสนอผลโครงการด้วย Visual Thinking
Reporting Project with Visual Thinking

เรียนรู้หลักการนำเสนอผลลัพธ์ของโครงการด้วยเทคนิค Visual Thinking หรือการสื่อสารด้วยภาพ เพื่อทำการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความน่าสนใจให้กับการนำเสนองาน และพัฒนาความเป็นมืออาชีพในการนำเสนองานของผู้บริหารโครงการ

Lessons

 • การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Visual Thinking
  Effective Project Reporting with Visual Thinking

   

 • ประเภทของการสื่อสารด้วยภาพสำหรับนำเสนอโครงการ
  Types of Visualization for Project Presentation

Innovative project management2.png

Mini MBA Certificate

ประกาศนียบัตรจาก NEO Academy

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร
Mini MBA - Project Management for
Innovative Leader
เมื่อเรียบจบและเข้าเรียนตามเงื่อนไขของหลักสูตร

ผู้สอนในหลักสูตร 

%E0%B8%94%E0%B8%A3_edited.jpg

ดร.วสุ กีรติวุฒิเศรษฐ์

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการบริหารธุรกิจ
และการเงินสำหรับผู้ประกอบการ
มหาวิทยาลัยเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

Krischanan.png

กฤชนันท์ กำปั่นทอง

อาจารย์และผู้เชี่ยวชาญ

ด้านการจัดการโครงการ

Triyut (4 of 8).png

ดร.ตรียุทธ พรหมศิริ

ประธานสาขาผู้ประกอบการ
และนวัตกรรม วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

รีวิวจากผู้เรียน 
หลักสูตรการบริหารโครงการสำหรับผู้นำนวัตกรรม

NEO HYBRID LEARNING

ONLINE + ONSITE
ผสมผสานการเรียนออนไลน์แบบ Interactive ผ่านโปรแกรม ZOOM
และเวิร์กชอปฝึกวางแผนโครงการกับผู้สอนในชั้นเรียน

t.png

Live Online Sessions

เรียนสดออนไลนผ่านโปรแกรม ZOOM 
สื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนได้แบบ Real-Time

Screenshot 2022-02-07 113804.png

E-Learning - Prop Learn 

ทุกคลาสออนไลน์มีบันทึกวิดีโอ ผู้เรียนสามารถ
ดูย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่านระบบเรียนออนไลน์ของ NEO Academy

Longivity 2 Last Day-52.jpg

Onsite Workshop

ผสมผสานเวิร์กชอปในคลาสเรียนแบบ Onsite 
ผู้เรียนได้มีโอกาสทำเวิร์กชอป ลงมาทำจริง พร้อมกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆในคลาส 
โดยมีมาตรการพิเศษเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

*หมายเหตุ: สถานที่สำหรับจัดการเรียน Onsite จะทำการแจ้งผู้เรียนอีกครั้ง

Abstract Shapes

COURSE   SYLLABUS

Poster Draft 5-01.png

เรียนแบบ ONLINE + ONSITE ที่คุณได้ฝึกทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
 

เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM พร้อมเอกสารประกอบการเรียนและวิดีโอย้อนหลัง
และทำเวิร์กชอปในชั้นเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ

PM3 Calendar Update-05.png
PM3 Calendar Update-06.png
calendar-05.png

Online Sessions เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM  
วันเสาร์ เวลา 09.00 – 16.00 น.

calendar-04.png

Onsite Sessions เรียนสดในชั้นเรียน
วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม 2566 

วันเสาร์ที่ 10 มิถุนายน 2566 

วันเสาร์ที่ 24 มิถุนายน 2566 

หมายเหตุ: ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีเกิดสถานการณ์อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดย NEO ACADEMY จะทำการปรับวันเวลาเรียนตามความเหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่มีการเลื่อน หรือยกเลิกการอบรม เนื่องจากจำนวนผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

Reg Project
PM Calendar

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

box-04.png

SUPER
EARLY BOOK

5,000 

HOT DEAL BANNER UPDATED-03.png

SUPER EARLY BOOK 5,000 บาท

สำรองที่นั่งราคา 5,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์ส่วนลด Early Bird
ในราคา 36,000 บาท จากราคาปกติ 39,000 บาท

(จำนวนจำกัดเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น)

พิเศษ! 10 ที่นั่งแรก รับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก 2,000 บาท
เหลือ 34,000 บาท จากราคาปกติ 39,000 บาท

จองด่วน เหลืออีกเพียง 5 ที่นั่งสุดท้ายเท่านั้น!

EARLY BIRD
PRICE

36,000 

EARLY BIRD PRICE 36,000 บาท (จากปกติ 39,000 บาท)

จ่ายราคาส่วนลดแบบเต็มจำนวน
(จำนวนจำกัดเพียง 15 ที่นั่งเท่านั้น)

PACK 2
PRICE

35,000

PACK 2 PRICE 35,000 บาท (จากปกติ 39,000 บาท)

ส่วนลดพิเศษสำหรับการสมัครตั้งแต่ 2 ท่าน
หรือ สมัครตั้งแต่ 2 หลักสูตร ขึ้นไป

ALUMNI
PRICE

35,000

ALUMNI PRICE 35,000 บาท (จากปกติ 39,000 บาท)

ค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับศิษย์เก่า NEO ACADEMY และมหาวิทยาลัยมหิดล


REGULAR
PRICE

39,000

REGULAR PRICE 39,000 บาท

ราคาปกติ


CORPORATE
PRICE

 

CORPORATE PRICE

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อสำหรับราคาองค์กร (สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของเราเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

092-916-4265 ฝ่ายรับสมัคร NEO ACADEMY

line logo.png
NEO ACADEMY LINE.png
facebook-flat-vector-logo.png
bottom of page