top of page
Cover1-01.png

MINI MBA

HUMAN RESOURCE & ORGANIZATION DEVELOPMENT IN DIGITAL ERA 

Mini MBA – Human Resource & Organization Development in Digital Era 
หลักสูตรการพัฒนาบุคคลและองค์กรในยุคดิจิทัล 

6292 [Converted]-02.png

อบรมวันที่ 00/00/0000 - 00/00/0000 

(ยังไม่เปิดรับสมัครในขณะนี้)


เรียนรูปแบบ Online + Onsite พร้อมเอกสารประกอบการเรียน

รับประกาศนียบัตรจาก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
 

สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับ

mooth-13.png

เปลี่ยน HR เป็นนักวางแผนกลยุทธ์
เตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์

mooth-14.png

เรียนรู้วิธีรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน
และการจัดการองค์กรในโลกอนาคต

mooth-15.png

ออกแบบ Employee Experience Journey
สร้างองค์กรที่ใครก็อยากทำงานด้วย

mooth-16.png

วางแผนอัปสกิลและรีสกิลพนักงาน
พัฒนาทักษะแห่งอนาคตที่ต้องมี

mooth-17.png

เรียนรู้วิธีการจัดการคนเก่ง
และการสร้างความผูกพันและความภักดีของบุคลากร

mooth-18.png

เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการทรัพยากรบุคคลลดภาระงานที่ไม่จำเป็น

young-business-people-putting-their-hands-together.png

Mini MBA
HUMAN RESOURCE & ORGANIZATION DEVELOPMENT IN DIGITAL ERA

หลักสูตรนี้ออกแบบขึ้นมาเพื่อเตรียมพร้อม HR Leaders สู่การเป็นนักวางแผนกลยุทธ์ด้านทรัพยากรบุคคล เพื่อสนับสนุนพันธกิจ และขับเคลื่อนองค์กรให้ไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ โดยในหลักสูตรนี้  ผู้เรียนจะได้เรียนหลักการพัฒนาองค์กร สำหรับยุคดิจิทัล วิธีการสร้างแบรนด์เพื่อให้องค์กรเป็นที่จดจำและดึงดูดคนเก่งเข้ามาทำงาน การสรรหาและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพในการบริหาร การรีสกิลและอัปสกิลบุคลากร การวางแผนการเติบโตในสายงาน ตลอดจนเรียนรู้วิธีการสร้างความผูกพันและการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร
 
หลักสูตรนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ออกแบบ Employee Experiences Design
เพื่อเตรียมองค์กรในการปรับตัวเพื่อตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในโลกการทำงานในอนาคต โดยเรียนผ่านรูปแบบ NEO HYBRID เรียน Online + Onsite คลาสเรียนในห้องเรียนกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาแชร์ประสบการณ์การประยุกต์ใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคคล

หลักสูตรนี้ เหมาะสำหรับ

 • ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ที่ต้องพัฒนาตนเองสู่การเป็นนักวางแผนกลยุทธ์

 • ผู้ประกอบการ ที่เห็นความสำคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อยกระดับองค์กร

 • บุคคลที่สนใจเรียนรู้เรื่องการบริหารบุคคลในองค์กรเชิงกลยุทธ์

เปลี่ยน HR เป็นนักวางแผนกลยุทธ์ เตรียมองค์กรให้พร้อมรับมือทุกสถานการณ์
ผ่าน 5 Modules การเรียนรู้ 

framework-01.png
website revise-03.png

MODULE
01

Building an Adaptive Organization
for the Future of Work

สร้างองค์กรที่ปรับตัวเก่งเพื่อโลกแห่งการทำงานในอนาคต

อัปเดตเทรนด์การทำงานและการจัดการองค์กรในโลกอนาคต ความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงาน ทักษะที่สำคัญแห่งศตวรรษที่ 21 เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาองค์กรและทรัพยากรบุคคล ทำความรู้จัก Employee Experience Design  การออกแบบโครงสร้างองค์กรที่มีความสามารถในการปรับตัว และวัฒนธรรมที่จะทำให้องค์กรอยู่รอดท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงทั้งในปัจจุบันและอนาคต 

 • Future of Work and Organization
  โลกการทำงานและองค์กรแห่งอนาคต

   

 • Organization Design and Culture
  การออกแบบและวัฒนธรรมองค์กร

   

 • Introduction to Employee Experience Design 
  การออกแบบประสบการณ์ของพนักงาน

hr icons-04.png

MODULE
02

Building an Employee Awareness through Employer Branding
ทำให้องค์กรเป็นที่จดจำผ่านการสร้างแบรนด์นายจ้าง

คนเก่งและมีศักยภาพย่อมอยากเข้าร่วมงานกับองค์กรที่มีชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในฐานะนายจ้าง เรียนรู้หลักการและกลยุทธ์การสร้างแบรนด์นายจ้าง การสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นที่จดจำ
เพื่อสร้างการรับรู้และดึงดูดคนเก่งๆ เข้ามาร่วมงานกับองค์กร

 

 • Employer Branding
  การสร้างแบรนด์นายจ้าง

   

 • Social Media for Corporate Branding
  การใช้สื่อสังคมออนไลน์สำหรับการสร้างแบรนด์ขององค์กร

hr icons-05.png

MODULE
03

Digital HR Strategy and Tools
กลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลดิจิทัลและเครื่องมือ

ในยุคดิจิทัลมีเครื่องมือทางด้าน HROD Tech มากมายให้เลือกใช้ ความรู้เรื่องหลักการการสร้างกลยุทธ์การจัดการทรัพยากรบุคคลดิจิทัลจึงเป็นจุดเริ่มที่สำคัญที่องค์กรจะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้สูงสุด เรียนรู้วิธีการสรรหาทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล การวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะและคุณสมบัติของบุคคล และการใช้เครื่องมือ HROD Tech เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร

 

 • Recruitment in Digital Era
  การสรรหาบุคลากรในยุคดิจิทัล

   

 • People Analytics and Digital Tools
  การวิเคราะ์ข้อมูลบุคคลและเครื่องมือดิจิทัล

hr icons-06.png

MODULE
04

People Development
การพัฒนาคน 

องค์กรที่มีศักยภาพการแข่งขันสูง มีความยั่งยืน มีการขยายตลาดอย่างต่อเนื่อง และปรับตัวได้ในยุคดิจิทัลต้องอาศัยทรัพยากรบุคคลที่มีความสามารถและมีการพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เรียนรู้วิธีการพัฒนาศักยภาพและการวางแผนในสายอาชีพของบุคลากรในองค์กร เพื่อการสร้างองค์กรที่แข่งแกร่งอย่างยั่งยืน
 

 • Developing People Capabilities
  การพัฒนาศักยภาพของพนักงาน

   

 • Career Path Development
  การพัฒนาสายอาชีพของพนักงาน

hr icons-07.png

MODULE
05

Retaining an Effective Workforce
รักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กร

เรื่องที่ท้าทายที่สุดสำหรับองค์กรในปัจจุบันคือการรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรนานๆ เรียนรู้หลักการ กลยุทธ์ และวิธีการจัดการคนเก่ง การให้สวัสดิการและรางวัล และการสร้างความผูกพันของบุคลากรเพื่อที่จะรักษาคนเก่งให้อยู่กับองค์กรอย่างมีความสุขและมีความภักดีต่อองค์กร

 

 • Talent Management
  การจัดการคนเก่ง

   

 • Benefit and Reward
  สวัสดิการและการให้รางวัล

   

 • Employee Engagement and Retention
  การสร้างความผูกพันและการรักษาพนักงาน

Mini MBA Certificate

ประกาศนียบัตรจาก NEO Academy

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร
Mini MBA - Human Resource & Organization Development In Digital Era
เมื่อเรียบจบและเข้าเรียนตามเงื่อนไขของหลักสูตร

New NEO_Certificate_TEMPLATE-01.png

NEO HYBRID LEARNING

ONLINE + ONSITE
ผสมผสานการเรียนออนไลน์แบบ Interactive ผ่านโปรแกรม ZOOM
และเวิร์กชอปฝึกวางแผนโครงการกับผู้สอนในชั้นเรียน

t.png

Live Online Sessions

เรียนสดออนไลนผ่านโปรแกรม ZOOM 
สื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนได้แบบ Real-Time

Screenshot 2022-02-07 113804.png

E-Learning - Prop Learn 

ทุกคลาสออนไลน์มีบันทึกวิดีโอ ผู้เรียนสามารถ
ดูย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่านระบบเรียนออนไลน์ของ NEO Academy

Longivity 2 Last Day-52.jpg

Onsite Workshop

ผสมผสานเวิร์กชอปในคลาสเรียนแบบ Onsite 
ผู้เรียนได้มีโอกาสทำเวิร์กชอป ลงมาทำจริง พร้อมกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆในคลาส 

 

*หมายเหตุ: สถานที่สำหรับจัดการเรียน Onsite จะทำการแจ้งผู้เรียนอีกครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของเราเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

092-916-4265 ฝ่ายรับสมัคร NEO ACADEMY

line logo.png
NEO ACADEMY LINE.png
facebook-flat-vector-logo.png
bottom of page