top of page

Mixed Costs

Financial Management

ต้นทุนผสม (Mixed Costs) คือ ต้นทุนที่มีทั้ง ต้นทุนคงที่ และต้นทุนผันแปรผสมอยู่ด้วยกัน แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ คือ ต้นทุนกึ่งคงที่ (Semi-Fixed Cost) โดยจะคงที่ในช่วงระดับหนึ่ง เมื่อเปลี่ยนแปลงไปอีกระดับต้นทุนก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย อีกแบบคือ ต้นทุนกึ่งผันแปร (Semi-Variable Cost) เป็นต้นทุนที่จำนวนรวมจะเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกับการเปลี่ยนแปลงการผลิต หรือการบริการ แต่การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของต้นทุนไม่เป็นไปในอัตราส่วนเดียวกับการเปลี่ยนแปลงของการผลิต หรือการบริการ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า เป็นต้น

bottom of page