top of page

Marketing 4.0

Digital Marketing

Marketing 4.0 คือ Traditional to Digital เน้นการผสมผสานระหว่างประสบการณ์แบบเดิมที่จับต้องได้ เข้ากับประสบการณ์ออนไลน์ หรือที่รู้จักกันในชื่อของ omnichannel

bottom of page