top of page
Cover-04.png

  MINI MBA                     
  BRANDING                   
  & COMMUNICATION  
  MANAGEMENT           

หลักสูตร

ประกาศณียบัตร

วิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยมหิดล

หลักสูตรการสร้างและสื่อสารแบรนด์

เรียน Online + Onsite

COURSE HIGHLIGHT

STRATEGY

Read More

BRANDING

Read More

DESIGN

Read More

สร้างแบรนด์ให้ยั่งยืนอย่างมีกลยุทธ์

หากคุณเน้นแต่ขายแต่ขาดเป้าหมายอันสูงสุด แบรนด์ของคุณอาจดับได้ไม่รู้ตัว มาเรียนรู้วิธีการสร้างแบรนด์ให้มีคุณค่าและน่าจดจำ เพื่อให้แบรนด์อยู่ได้นานกว่าที่เคยเป็น

สื่อสารแบรนด์ได้โดนใจ

อย่าสื่อสารผิดจนชีวิตเปลี่ยน!!! มาร่วมเรียนรู้และวิเคราะห์วิธีการวางกลยุทธ์การสื่อสารแบรนด์ (ทั้งภายในและภายนอก) เพื่อช่วยให้การสื่อสารมีประสิทธิภาพและทรงพลังมากที่สุด

ออกแบบอัตลักษณ์ได้โดดเด่น

หากแบรนด์ไม่เด่น ไม่เตะตา ก็ไม่มีคนจดจำ ร่วมฝึกและทำการออกแบบอัตลักษณ์ให้กับแบรนด์อย่างมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร

สร้างประสบการณ์แบบขั้นสุด

แบรนด์ที่ดีไม่ใช่แค่โดดเด่นแต่จำเป็นต้องสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ร่วมเรียนรู้กับหลากหลายวิธีในการสร้างประสบการณ์แบบขั้นสุดให้กับลูกค้า

เล่าเรื่องอย่างตราตรึงใจผ่านการทำ Content

เผยเทคนิคการทำ Brand Storytelling ผ่านรูปแบบ Content Marketing ที่โดนใจผู้ฟัง

จัดเต็มด้วย Case Study และ Workshop

อัดแน่นไปด้วยกรณีศึกษาและการทำ Workshop เพื่อให้คุณออกแบบ Brand Book ที่ไม่เหมือนใคร

พิเศษกับ Session : Brand Owner Talk

พูดคุยและแบ่งปันประสบการณ์กับเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ ให้แนวคิดการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจ Start-Up ในยุคดิจิทัล

เกี่ยวกับหลักสูตร

หลักสูตรการบริหาร และสื่อสารแบรนด์ (Mini MBA – Branding & Communication Management) คือ หลักสูตรที่จะทําให้ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจมีแนวคิดและมุมมองของพื้นฐานการสร้างแบรนด์อย่างมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบคุณค่า คิดอย่างแบรนด์ ทําอย่างแบรนด์ได้อย่างมีกลยุทธ์ มีความคิดสร้างสรรค์และออกแบบแบรนด์ได้อย่างแข็งแกร่ง มีความโดดเด่นและเกิดความแตกต่างในจิตใจของลูกค้า รวมถึงการสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปบนโลกดิจิทัล และยังได้ทํา Workshop ฝึกออกแบบ Brand Book เพื่อใช้เป็นแนวทาง ในการสร้างแบรนด์ที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

กลุ่มผู้เรียนเป้าหมาย

Entrepreneurs

กลุ่มผู้ประกอบการ, เจ้าของธุรกิจ
ที่อยากสร้างแบรนด์อย่างมีคุณค่า

ให้อยู่ได้ในระยะยาว

Corporate Brand Manager / Corporate Brand Communication

พนักงานระดับ Manager ที่ทำเกี่ยวกับสื่อสารองค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร (Corporate Branding) ที่ต้องการเสริมความรู้และทักษะด้านแบรนด์เพื่อนำไปปรับใช้ในองค์กรหรือการทำธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น

Marketing Manager / Marcom Manager / HR Manager

ผู้จัดการด้าน Marketing, Marketing & Communication รวมถึง HR ที่ต้องการเสริมความรู้ด้าน Branding

Government Sector

พนักงานในหน่วยงานภาครัฐที่อยากศึกษาเรื่อง Branding เพื่อนําแนวคิดไปปรับใช้กับหน่วยงาน

 • MODULE 2: Financial Statements and Analysis
  งบการเงินและการวิเคราะห์การดำเนินงานของธุรกิจ งบการเงินที่สำคัญของกิจการ ได้แก่ งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผู้จัดการสามารถเข้าใจและวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ การดำเนินธุรกิจได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการวิเคราะห์งบการเงินเชิงลึกด้วยแนวคิดอัตราส่วนทางการเงินต่างๆ อาทิเช่น Liquidity ratios, Efficiency ratios, Profitability ratios และ Gearing ratios เป็นต้น ▶️ เข้าใจฐานะทางการเงินของกิจการ (Statement of financial position) ▶️ วัดประสิทธิภาพในการดำเนินงานด้วยงบกำไรขาดทุน (Statement of profit and loss) ▶️ กระแสเงินสด หัวใจของการบริหารกิจการ (Statement of cash flow) ▶️ เข้าใจสถานการณ์ของกิจการด้วยอัตราส่วนทางการเงิน (Financial ratio)
 • MODULE 4: Making Investment Decisions
  การวิเคราะห์และตัดสินใจโครงการลงทุนต่างๆที่ช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร โครงการลงทุนทางธุรกิจต่างๆ มีส่วนช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร ซึ่งมีความจำเป็นที่ผู้จัดการในทุกๆสายงานต้องมีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการนี้ ดังนั้น แนวคิดทางด้านการวิเคราะห์โครงการลงทุนจึงเป็นทักษะจำเป็นสำหรับผู้บริหารเพื่อให้สามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่าที่สุด โดยคำนึงถึงความเป็นไปได้และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงกรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ ▶️ เพิ่มความมั่งคั่งให้กับกิจการด้วยการตัดสินใจในการลงทุนอย่างชาญฉลาด (Making investment decisions) ▶️ มูลค่าเงินตามเวลา (Time value of money) ▶️ ตัวชี้วัดทางการเงินที่สำคัญสำหรับโครงการลงทุน ▶️ โครงการลงทุนทั้ง 7 ประเภท ▶️ 6 ขั้นตอนสำหรับการวิเคราะห์โครงการลงทุนด้วย Financial Feasibility Canvas (FFC) ▶️ กรณีศึกษาจากบริษัทชั้นนำ
 • MODULE 3: Cost Management and Cost-volume-profit analysis
  การจัดการต้นทุนของธุรกิจและการวิเคราะห์ความคุ้มทุน ต้นทุนในการดำเนินธุรกิจสามารถแบ่งแยกเป็นประเภทต่างๆ ได้ อาทิเช่น Fixed cost, Variable cost, Direct cost และ Indirect cost เป็นต้น ความเข้าใจเหล่านี้จะช่วยให้ผู้จัดการสามารถวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน วางแผน ติดตามและควบคุมได้อย่างเหมาะสม รวมไปถึงการวิเคราะห์ ต้นทุน ปริมาณขาย และกำไรเพื่อการตัดสินใจของผู้จัดการ ▶️ บริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลการดำเนินงานที่ยอดเยี่ยม (Basic cost management) ▶️ การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณขาย และกำไร (Cost-volume-profit analysis) ▶️ จุดคุ้มทุนขั้นต่ำสุดในการตัดสินใจเบื้องต้น (Breakeven point)
 • MODULE 6: Financial Instruments and Capstone Presentation
  เข้าใจเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่และการนำเสนอ Project เพื่อรับคำแนะนำ เข้าใจเครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่ที่ช่วยในการระดมทุนสำหรับองค์กรในระยะยาวหรือการบริหารสภาพคล่องสำหรับกิจการในระยะสั้น รวมไปถึงเครื่องมือทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจประจำวันและการดำเนินธุรกิจระหว่างประเทศ เพื่อให้กิจการและโครงสร้างทางการเงินมีความมั่นคง และ การนำเสนอ Capstone project ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้บทเรียนในหลักสูตรเพื่อนำเสนอกับคณาจารย์และผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำและพัฒนาต่อไป ▶️ เครื่องมือทางการเงินสมัยใหม่สำหรับการระดมทุน (Financial instruments for fund raising) ▶️ เครื่องมือทางการเงินสำหรับการบริหารสภาพคล่องของกิจการ (Financial tools for liquidity management) ▶️ การนำเสนอ Capstone project และ เพื่อรับคำแนะนำและพัฒนาต่อไป
 • MODULE 1: Business Finance Essentials
  แนวคิดพื้นฐานทางด้านการจัดการการเงินของธุรกิจ หน้าที่ทางการเงิน อาทิเช่น การจัดหาเงินลงทุน การใช้จ่ายเงินลงทุน การบริหารค่าใช้จ่าย การบริหารต้นทุนการดำเนินธุรกิจ การตัดสินใจทางการเงินที่เกี่ยวข้อง รวมไปถึงโครงสร้างของเงินทุนซึ่งประกอบด้วยหนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ และทำความเข้าใจงบการเงินเบื้องต้นผ่านกรณีศึกษา ▶️ การเงิน เรื่องจำเป็นพื้นฐานสำหรับผู้จัดการสมัยใหม่ ▶️ โครงสร้างของเงินทุน และ ความสำคัญของงบการเงิน ▶️ งบการเงินเบื้องต้น (Financial statement fundamentals)
 • MODULE 5: Corporate Financial Planning and CFO Talk
  การวางแผนการเงิน การจัดทำงบประมาณและเสวนากับผู้บริหารสายงานการเงิน การวางแผนการเงินสำหรับหน่วยงานในระดับต่างๆขององค์กร และ การจัดทำและบริหารงบประมาณ เพื่อให้ผู้จัดการเกิดความเข้าใจในด้านการวางแผนทางการเงินที่ผู้บริหารต้องดำเนินการ และ เสวนากับผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงินเพื่อให้ผู้จัดการสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารและวางแผนการเงินให้เกิดความสำเร็จในระยะยาวที่เป็นเป้าหมายที่องค์กรได้กำหนดไว้ ▶️ การวางแผนและพยากรณ์ทางการเงินของผู้จัดการ (Financial planning and forecasting) ▶️ การจัดทำงบประมาณ และ การบริหารงบประมาณ (Budgetary planning and control) ▶️ การเสวนากับผู้บริหารระดับสูงในสายงานการเงินจากองค์กรชั้นนำ (CFO Talk)
 • Creativity & Innovation ความสามารถในการคิดสร้างสรรค์และเชื่อมโยง
  - Design Thinking: การคิดเชิงออกแบบ -Foresight Thinking: การคิดเชิงคาดการณ์อนาคต -Business Model & Business Mode! Shift: โมเดลธุรกิจและการเปลี่ยนโมเดลธุรกิจ -Innovation & Creativity: การอกแบบนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
 • Customer Centric ความสามารถในการทำความเข้าใจลูกค้าและเอาลูกค้าเป็นศูนย์กลาง
  -Customer Journey Map: การสร้างแผนที่เส้นทางประสบการณ์ลูกค้า -Omni Channel Sales Management: การบริหารการขายผ่าน Omni Channel -Digital Marketing Canvas: การออกแบบแผนการตลาดดิจิทัลผ่านผืนผ้าใบแบบจำลอง -Consultative selling: การสร้างทักษะการขายด้วยการให้คำปรึกษา -Performance Marketing Management: การบริหารจัดการตลาดแบบวัดผลลัพธ์ที่มีประสิทธิผล
 • Data & Insight ความสามารถในการออกแบบข้อมูล
  -Information Design & Data Architecture: การออกแบบข้อมูลและสถาปัตยกรรมข้อมูล -Data Analytic: การวิเคราะห์ข้อมูล -Data Modeling: การสร้างแบบจำลองข้อมูล -Financial Feasibility Study for Decision: การวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินเพื่อการตัดสินใจ -Essentials of Business Valuation: การประเมินมูลค่าธุรกิจ
 • Digital Mindset & Soft Skills กรอบความคิดและทัศนคติทางด้านพฤติกรรม การใช้ดิจิทัล
  -Agile Management: การบริหารงานแบบคล่องตัวขององค์กรยุคดิจิทัล - Lean Start up: ลีนสตาร์ตอัพ -Digital Business Management: การบริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล -Change & Stakeholder Management: การบริหารการเปลี่ยนแปลงและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย -Organization Development& Transformation: การพัฒนาและการปรับเปลี่ยนองค์กร -Pro Trainer for Leaders: ทักษะการสื่อสารด้านการสอนงาน - Essential of Presentation Skill: ทักษะการนำเสนองาน
 • Digital Literacy ความสามารถและทักษะทางด้านชอฟแวร์และคอมพิวเตอร์
  -Digital Platform Project Management: การบริหารโครงการบนแพลตฟอร์มดิจิทัล -Basic Generative A1: การประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์สร้างสรรค์ในธุรกิจ
 • 4. Operation & Risk Management : หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจและความเสี่ยง
  เรียนรู้การบริหาร การดำเนินงาน ขั้นตอน และกระบวนการต่างๆ ในธุรกิจให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับเป้าหมายของธุรกิจ พร้อมเรียนรู้หลักการประเมินความเสี่ยงทางธุรกิจที่อาจเกิดขึ้นได้ และการวางแผนเพื่อรับมือความเสี่ยงนั้น ▶️ Operation Management Essentials หลักการบริหารการปฏิบัติการธุรกิจ ▶️ Risk Management Essentials หลักการบริหารความเสี่ยง
 • 6. Business Law in Digital Era : กฎหมายธุรกิจสำคัญในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้พื้นฐานกฎหมายธุรกิจ นิติกรรมและข้อกฎหมายสัญญาทางธุรกิจ พร้อมอัปเดตกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Protection Act: PDPA) ล่าสุด และแนวทางในการจัดการองค์กรเพื่อรับมือกับ PDPA ▶️ Essentials of Business Law กฎหมายจำเป็นสำหรับธุรกิจ ▶️ Personal Data Protection Act (PDPA) กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • 1. Business Essentials : หลักการบริหารธุรกิจ
  เริ่มต้นด้วยการเรียนพื้นฐานเกี่ยวกับ “ธุรกิจ” ตั้งแต่รูปแบบการบริหาร บริษัทประเภทต่างๆ เรียนรู้ส่วนประกอบของธุรกิจผ่าน Business Model Canvas (BMC) ประเภทของโมเดลรายได้ธุรกิจ (Types of Business Model) พร้อมเข้าใจถึงความเปลี่ยนแปลงของโมเดลธุรกิจที่เปลี่ยนไปในโลกดิจิทัล ▶️ Business Management Essentials หลักสำคัญในการจัดการธุรกิจ ▶️ Business Management Shift in Digital Era การบริหารที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิทัล
 • 5. Business Finance : หลักการบริหารการเงินธุรกิจ
  เรียนรู้หลักการเงินเบื้องต้นสำหรับธุรกิจ คำนิยามสำคัญเกี่ยวกับการเงินที่ต้องรู้ การวิเคราะห์งบการเงิน การบริหารเงินทุนหมุนเวียน พร้อมอัปเดตทิศทางการเงินของธุรกิจในอนาคตที่เปลี่ยนไปเมื่อเข้าสู่ยุคดิจิทัล ▶️ Business Finance Essentials หลักการเงินธุรกิจ ▶️ Trends & The Future of Finance อัปเดตอนาคตการเงิน ▶️ Financial Analysis + Workshop วิเคราะห์การเงินธุรกิจ
 • 3. Modern Human Resource Management : การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่
  เรียนรู้หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประเภทของโครงสร้างองค์กร และความท้าทายในการบริหารองค์กรในปัจจุบัน พร้อมอัปเดตแนวทางการบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่และเครื่องมือเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลในยุคดิจิทัล ▶️ Modern Human Resource Management การบริหารทรัพยากรบุคคลสมัยใหม่ ▶️ Human Resource Tools & Application การประยุกต์ใช้เครื่องมือจัดการทรัพยากรบุคคล ▶️ แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร: บริหารองค์กรในวันที่ต้องเปลี่ยนแปลง
 • 7. Digital Technology & Final Presentation : เทคโนโลยีธุรกิจและการนำเสนองาน
  เรียนรู้การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ที่ส่งผลต่อภาคธุรกิจและการนำเทคโนโลยีเหล่านั้นไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจให้เกิดประโยชน์สูงสุด ▶️ Digital Technology for Business เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับธุรกิจ ▶️ Project Presentation & Certification Ceremony การนำเสนอโปรเจ็คและพิธีมอบประกาศนียบัตร
 • 2. Marketing in Digital Context หลักการตลาดในยุคดิจิทัล
  เรียนรู้หลักสำคัญในการบริหารการตลาด การบรรลุเป้าหมายด้วยการใช้ส่วนผสมทางการตลาด 4P (4P: Product, Price, Place และ Promotion) ทำความเข้าใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายผ่านการวิเคราะห์โปรไฟล์ลูกค้าด้วยการทำ Customer Persona ▶️ Marketing Essentials หลักสำคัญในการทำการตลาด ▶️ Marketing in Digital Context การตลาดในยุคดิจิทัล ▶️ แชร์ประสบการณ์ผู้บริหาร: บริหารธุรกิจในยุคดิจิทัล
 • Applying Digital Tools for Effective Project Management
  🔰เรียนรู้การประยุกต์ใช้เครื่องมือการบริหารโครงการ (Project Management Tools) ในประเภทต่างๆ เพื่อเพิ่ม Productivity ในการบริหาร เช่น เครื่องมือบริหารกระบวนการ เครื่องมือการบริหารแบบ Kanban เครื่องมือการบริหารงบประมาณ และเครื่องมือการทำงานร่วมกันออนไลน์ Collaboration tool 🔰Workshop : วางแผนโครงการด้วย Digital tools
 • Project Management Life Cycle
  🔰เรียนรู้วงจรการบริหารโครงการ ตั้งแต่การริเริ่มโครงการ (Project Initiating), การกำหนดโครงการ (Project Defining), การวางแผนโครงการ (Project Planning), การปฏิบัติโครงการ (Project Implementing) และการจบโครงการหรือการปิดโครงการ (Project Closing) และหลักการบริหารแต่ละขั้นตอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และ Project management trends in 2023
 • Essential Finance & Project Budgeting and Project Cost Monitoring & Managing Project Risk
  🔰เรียนรู้หลักการเงิน คำนิยาม และคอนเซปต์การเงินที่สำคัญสำหรับการบริหารโครงการ และเรียนหลักการวางแผนงบประมาณของโครงการ 🔰เรียนรู้การติดตาม บริหาร และควบคุมค่าใช้จ่ายและการใช้งบประมาณ เพื่อให้โครงการเสูร็จสิ้นภายในงบประมาณที่กำหนด พร้อมทั้งเรียนรู้การบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ อันส่งผลต่อค่าใช้จ่ายของโครงการ 🔰Workshop: วางแผนการเงินโครงการ และ จัดทำแผนจัดการความเสี่ยงโครงการ
 • The Importance of TOR & Preparing Project Proposal and Planning Project & Resources in Digital Age
  🔰เรียนรู้ความหมาย ความสำคัญ องค์ประกอบ ข้อควรระวัง และสิ่งที่ควรระบุในเอกสาร TOR และเทคนิคการเขียนนำเสนอโครงการเพื่อขายงาน และสิ่งที่ควรรู้ก่อนเขียนโครงการ 🔰เรียนรู้หลักการวางแผนโครงการ การจัดสรรพยากรที่จำเป็นในโครงการ และการวางแผ่นขั้นตอนการดำเนินงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของโครงการ 🔰Workshop : วิเคราะห์โครงการกรณีศึกษาผ่าน TOR และเส้นทางวิกฤต (Critical path) ของโครงการ
 • 2. Digital Marketing Media and MarTech สื่อและเครื่องมือสำหรับการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เรียนหลักการเลือกสื่อที่เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายผ่านการใช้เครื่องมือ Buyer Persona และ Customer Journey Map พร้อมเรียนรู้หลักการเลือกใช้ MarTech หรือเครื่องมือทางการตลาดดิจิทัล ซึ่งเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้นักการตลาดทำงานได้ง่ายและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ▶️ Defining the Right Target Audience and Digital Media กำหนดกลุ่มเป้าหมายและสื่อดิจิทัลให้แม่นยำ ▶️ Selecting the Right MarTech เลือกเครื่องมือสำหรับการตลาดให้เหมาะสม
 • 5. Data Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดดิจิทัลด้วยข้อมูล
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักการใช้ข้อมูล (Data) ช่วยทำการตลาดดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งรู้จักเครื่องมือในการทำ Data Marketing และประยุกต์ให้เหมาะสมกับธุรกิจได้ ▶️ Data Marketing for Digital Marketer การตลาดด้วยข้อมูลสำหรับนักการตลาดดิจิทัล
 • 1. Principle of Digital Marketing หลักการความรู้พื้นฐานของการตลาดดิจิทัล
  ผู้เรียนจะได้เริ่มจากการเรียนพื้นฐานการตลาดดิจิทัล ตั้งแต่วางแผน กำหนดตำแหน่ง และตั้งเป้าหมายทางการตลาด พร้อมเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Digital Marketing Canvas ช่วยในการวางแผนกลยุทธ์ ▶️ The Digital Marketing Canvas (DMC) เรียนรู้องค์ประกอบทางการตลาดดิจิทัลผ่าน DMC ▶️ Marketing Position and Goal Defining วางตำแหน่งทางการตลาด และการตั้งเป้าหมาย
 • 4. Content Marketing Strategy กลยุทธ์การตลาดโดยใช้คอนเทนต์
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้วิธีคิด หลักการ และเรียนรู้เคล็ด(ไม่)ลับ ในการสร้างสรรค์คอนเทนต์มาร์เก็ตติ้ง (Content Marketing) อย่างไรให้โดนใจกลุ่มเป้าหมายและตอบโจทย์ธุรกิจ ▶️ Content Marketing - Case Studies กรณีศึกษากลยุทธ์ทางการตลาดด้วยคอนเทนต์ ▶️ Influencer Marketing การตลาดด้วยอินฟลูเอนเซอร์
 • 6. Future of Digital Marketing การตลาดดิจิทัลในโลกอนาคต
  ผู้เรียนจะได้อัปเดตโลกของการตลาดดิจิทัลในอนาคต เข้าใจและมองเห็นภาพแนวโน้มในอนาคตได้ชัดเจน รวมทั้งกรณีศึกษาการประยุกต์ใช้เครื่องมือใหม่ ๆ เช่น ChatGPT หรือ Midjourney กับการทำการตลาดดิจิทัล ▶️ Digital Marketing Trends for the Future เทรนด์การตลาดดิจิทัลสำหรับโลกในอนาคต ▶️ Workshop Presentation & Evaluation การนำเสนองานและประเมินผลงาน
 • 3. Paid Media Management การบริหารจัดการสื่อโฆษณาออนไลน์
  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้หลักพื้นฐานการทำโฆษณาออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มยอดนิยม การวางแผนแคมเปญได้อย่างถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย พร้อมเรียนรู้พื้นฐานการใช้อินฟลูเอนเซอร์ช่วยทำการตลาดให้เหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าและธุรกิจ ▶️ Managing Online Advertising Campaign การบริหารจัดการแคมเปญสื่อโฆษณาออนไลน์ ▶️ Integrated Online Advertising Strategy & Marketing Automation กลยุทธ์การทำโฆษณาออนไลน์แบบบูรณาการและการตลาดอัตโนมัติ ▶️ Planning for Content Marketing Strategy วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดด้วยคอนเทนต์
 • 4. Ultimate Brand Experience with Seamless Design
  เจาะลึกวิธีการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับแบรนด์ในยุคที่ดิจิทัล ด้วยการนำข้อมูล (Data) มาวิเคราะห์เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการ พร้อมด้วยวิธีการเชื่อมโลกออนไลน์และออฟไลน์แบบไร้รอยต่อ ผ่านการจัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ เพื่อสร้างประสบการณ์ขั้นสุดให้กับลูกค้าและความรู้สึกที่ดีให้กับแบรนด์ ▶️ การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาปรับใช้ในการสร้างประสบการณ์ให้กับแบรนด์ Data Analytics for Better Brand Experience Design ▶️ เพิ่มพลังให้แบรนด์ด้วยการสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าแบบ 360 องศา Brand Activation for Ultimate Customer Experience
 • 2. Brand Communication Strategy
  เรียนรู้หลักและความสำคัญของการวางกลยุทธ์เพื่อสื่อสารแบรนด์อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้บริบทของโลกดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเรียนรู้หลักการและวิธีการรับมือหากเกิดวิกฤต (Crisis) ขึ้นกับแบรนด์ของคุณ ▶️ สื่อสารแบรนด์ให้มัดใจลูกค้าผ่านการทำ Content Marketing Communicate Your Brand Through Content Marketing ▶️การบริหารจัดการการสื่อสารภาวะวิกฤตของแบรนด์ที่เกิดขึ้นบนโลกดิจิทัล Crisis Communication Management in Digital Era
 • 3. The Creation of Brand Identity
  เรียนรู้หลักการออกแบบและนำเสนออัตลักษณ์ของแบรนด์ เพื่อนำมาใช้ในการสื่อสารแบรนด์ให้เป็นที่จดจำ ตั้งแต่การออกแบบ Logo, Graphic Elements, Visual, Text และอื่นๆ พร้อมร่วมทำ Workshop ในการออกแบบและจัดทำ Brand Book หรือคัมภีร์ของแบรนด์ เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารการสร้างและสื่อสารแบรนด์ ที่นำมาใช้จริงได้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ▶️ การสร้างประสบการณ์ด้วยการการออกแบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ให้โดดเด่น Experience though Brand Identity Design ▶️ การออกแบบคัมภีร์ให้กับแบรนด์อย่างแตกต่าง Brand Book Workshop
 • 6. The Evaluation Process for Better Brand Experience
  เรียนรู้วิธีการและการวิเคราะห์ผลสำเร็จของการสื่อสารแบรนด์ พร้อมวิธีการประเมินมูลค่าแบรนด์ทั้งมุมที่เป็นมูลค่าทางการเงิน และมูลค่าที่เกิดขึ้นในจิตใจของลูกค้า พร้อมนำเสนอผลงานการทำ Brand Book ที่ครอบคลุมตั้งแต่แนวคิดการสร้างแบรนด์อย่างมีกลยุทธ์ สู่การออกแบบอัตลักษณ์อันโดดเด่นให้กับแบรนด์ ▶️ การวัดผลการสื่อสารแบรนด์และการประเมินมูลค่าของแบรนด์ Brand Communication Measurement & Evaluation ▶️ ·การนำเสนองานและประเมินผลงาน Final Project Presentation & Evaluation
 • 1. : The Principle of Branding & How to Differentiate in Customer's Mind
  เรียนรู้หลักและเข้าใจความหมายของคำว่า Branding หลักคิดของความเป็น แบรนด์ ที่ไม่ใช่แค่เพียงการมีสินค้าแล้วขายเพื่อสร้างผลกำไร แต่เป็นการสร้างความแตกต่างให้อยู่ในโลกใบนี้ได้อย่างยั่งยืน สร้างความศรัทธาให้กับแบรนด์ รวมถึงไปการช่วงชิงพื้นที่ในจิตใจของลูกค้าพร้อมเข้าใจวิธีการวางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ (Brand Positioning) และการวาง Positioning ในแบบต่างๆ ที่จะทำให้คุณมีคุณค่าอย่างแท้จริง ▶️ พื้นฐานความเชื่อของแบรนด์ Brand Believe & Foundation of Branding ▶️ วางตำแหน่งและจุดยืนของแบรนด์ผ่านคุณค่าและเป้าหมายเพื่อมัดใจลูกค้า Purpose-Driven & Customer-Driven
 • 5. Emotional Branding with Storytelling
  เรียนรู้หลักการ แนวคิด และเทคนิคในการสร้าง Storytelling ให้กับแบรนด์ที่สามารถสร้างมูลค่า คุณค่า และความประทับใจให้กับแบรนด์ พร้อมเรียนรู้หลักของการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลกระทบเชิงอารมณ์ผ่านการนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ▶️ การสร้างและถ่ายทอดเรื่องราวที่น่าจดจำให้กับแบรนด์ The Creation of Memorable Brand Storytelling ▶️ สร้างแบรนด์ด้วยอารมณ์และความรู้สึก Emotional Branding

ผู้สอนในหลักสูตร

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

Adam Caar

Developer

Use this space to introduce yourself and share your professional history.

ผู้สอนในหลักสูตร

Ajarn_Kanyapat_Updated2-02.png

รศ.ดร.กัญญาภัสส์ ปันจัยสีห์

อาจารย์ประจำภาควิชาการตลาด
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์
รองศาสตราจารย์ด้าน Marketing & Branding
ด้วยประสบการณ์สอนในต่างประเทศ มากกว่า 10 ปี
อาทิ Nottingham Trent University และ
University of Kent ประเทศอังกฤษ

กรกช อนันตสมบูรณ์.png

กรกช อนันตสมบูรณ์

Senior Associate Director-Enterprise Brand Management, SCG

?

ผู้เชี่ยวชาญการบริหารจัดการ Enterprise Brand ด้าน Brand Strategy, Brand Structure & Portfolio Management , Brand Intelligence and Analytics, Internal Branding, Brand Activation, Brand Engagement, Brand Communication, Brand Management & Communication in Crisis, Brand Evaluation และการพัฒนาบุคลากรด้านแบรนด์  และที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการ Enterprise Brand หน่วยงานของรัฐ และเอกชนหลายแห่ง

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา.jpg

ปรีดี นุกุลสมปรารถนา

อาจารย์และวิทยากรพิเศษ เจ้าของเว็บไซต์
Popticles.com

อดีตผู้บริหารด้าน Branding, Marketing & Communication ในธุรกิจ FinTech อสังหาริมทรัพย์ ยานยนต์ AR/VR ปัจจุบันที่ปรึกษาอิสระให้กับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน รวมทั้งเป็นอาจารย์และวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัยและองค์กรต่างๆ และเป็นเจ้าของเว็บไซต์ Popticles.com ที่รวบรวมคอนเทนต์ด้าน Branding, Marketing และ Communication

Yothsaran Rermraksakul.png

ยศสรัล เริ่มรักสกุล

Creative Director GA49 Co., Ltd.

ปริญญาโทด้าน Information Graphic & Visualization จาก California State University มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบกราฟิกทั้งในไทยและสหรัฐอเมริกาปัจจุบันเป็น Creative Director อยู่ที่ GA49 Limited สตูดิโอออกแบบที่มีควาามเชี่ยวชาญด้านเอกลักษณ์ของแบรนด์ (ฺBrand Identity) บรรจุภัณฑ์ (Packaging) และการสื่อสารด้วยภาพ (Visual Communication)

K'Natira.jpg

ณฑิรา ว่องไพฑูรย์

Founder, Arktic Agency Media Owner
(WMTD, Go Graph!)

จบการศึกษาด้าน Service Design Innovation และสั่งสมประสบการณ์ทำงานใน Agency ทั้งไทยและต่างประเทศมานานหลายปี จนกระทั่งก่อตั้ง Agency ของตนเองในชื่อ Multidisciplinary Digital Agency ให้คำปรึกษาด้านการวางกลยุทธ์ในการสร้างแบรนด์ การตลาดไปจนถึงการออกแบบบริการ นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของเพจท่องเที่ยว Go Graph! และเพจผู้หญิงสมัยนี้ ซึ่งมีผู้ติดตามรวมกันมากกว่า 300,000 คน

K. Oat Chaiyasith.jpg

ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี

เจ้าของสตูดิโอ PAAP Production & Studio
และ Next Photographic

ช่างภาพไทยระดับโลก ผู้คว้ารางวัลนับไม่ถ้วนจากการประกวดภาพถ่าย สมาคมช่างภาพแต่งงานโลก (WPJA และ ISPWP) และเป็นช่างภาพไทยเพียงคนเดียวที่เป็นเจ้าของชุดภาพงานพิธีเสกสมรสเจ้าชายวิลเลียมและเคท มิดเดิลตัน / เจ้าชายแฮรี่และเมแกน มาร์เกิล ปัจจุบันเปิด Production House ที่สร้างสรรค์สื่อโฆษณาสื่อสารตัวตนแบรนด์ อาทิ ภาพปกนิตยสารแฟชั่นชื่อดัง ให้เกิด Emotional Branding ในมุมที่เจ้าของแบรนด์ยังต้องทึ่ง

Untitled-1-04.png

จักรพันธุ์ หิรัญย์วงษ์วีระ

Service Design Consultant and Lecturer Bangkok University and KMITL

ที่ปรึกษาด้านการออกแบบบริการ มีความเชี่ยวชาญในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ แก้ปัญหาและต่อยอดประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการ นอกจากนี้ยังเป็นอาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

สุรสิทธิ์ สัจเดว์ part-02-02.png
logo-new-full.4cf1a0bd.png

Session พิเศษ :

Brand Owner Talk

พูดคุยแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากผู้ประกอบการตัวจริงที่จะมาร่วมแชร์แนวคิดการสร้างแบรนด์สำหรับธุรกิจ Start-Up  ในยุคดิจิทัล

สุรสิทธิ์ สัจจะเดว์

CEO และผู้ร่วมก่อตั้ง Hungry Hub บริษัท Start-Up สัญชาติไทย ผู้พัฒนาระบบจองร้านอาหาร ผ่านเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน โดยมีทีมพนักงานใต้การบริหารงานกว่า 70 คน ซึ่งมุ่งมั่นทำงานเพื่อช่วยร้านอาหารกว่า 1,000 ร้านทั่วไทย ในการเพิ่มยอดขายมาแล้วกว่า 1.7 พันล้านบาท ในช่วงสองสามปีที่ผ่านมา และมีเป้าหมายที่จะขยายธุรกิจ Start-Up นี้ออกไปนอกประเทศไทยภายในไตรมาสแรกของปี 2023 Hungry Hub ยังได้รับทุนเกือบ 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจาก VCs และ Angels ชั้นนำในประเทศไทย

 

นอกจากนั้น คุณสิทธิ์ยังเป็น 1 ใน 4 ตัวแทนของประเทศไทย ในการประชุมสุดยอดผู้ประกอบการระดับโลกที่ซิลิคอนวัลเลย์ ซึ่งประธานาธิบดีโอบามา เป็นเจ้าภาพในปี 2016 อีกด้วย

COURSE   SYLLABUS

brand.png

Mini MBA Certificate

ประกาศนียบัตรจาก NEO Academy

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้เรียนจะได้รับประกาศนียบัตร
Mini MBA - Branding & Communication Management
เมื่อเรียนจบและเข้าเรียนตามเงื่อนไขของหลักสูตร

Certificate_Completion Cer Eng.png

NEO HYBRID LEARNING

ONLINE + ONSITE
ผสมผสานการเรียนออนไลน์แบบ Interactive ผ่านโปรแกรม ZOOM
และเวิร์กชอปร่วมกันกับผู้เรียนและผู้สอนในคลาสแบบ Onsite

b3.png

Live Online Sessions

เรียนสดออนไลนผ่านโปรแกรม ZOOM 
สื่อสารกับผู้สอนและผู้เรียนได้แบบ Real-Time

b2.png

E-Learning - Prop Learn 

ทุกคลาสออนไลน์มีบันทึกวิดีโอ ผู้เรียนสามารถ
ดูย้อนหลังและดาวน์โหลดเอกสารประกอบการเรียนผ่านระบบเรียนออนไลน์ของ NEO ACADEMY

280945643_725696078876695_3051252021952832271_n.jpg

Onsite Workshop

ผสมผสานเวิร์กชอปในคลาสเรียนแบบ Onsite 
ผู้เรียนได้มีโอกาสทำเวิร์กชอป ลงมาทำจริง พร้อมกับอาจารย์ผู้สอนและเพื่อนๆในคลาส 

*หมายเหตุ: สถานที่สำหรับจัดการเรียน Onsite จะทำการแจ้งผู้เรียนอีกครั้ง

Student Testimonial
รีวิวจากผู้เรียนหลักสูตรบริหารและสื่อสารแบรนด์

trial class websote-05.png

Trial Class

Emotional Branding

ทดลองเรียนคลาส
Emotional Branding
(ไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอนโดย ชัยสิทธิ์ จุนเจือดี
Documentary Photographer & Creative Director
PAAP Production & Studio และหนึ่งในผู้สอนจากหลักสูตร
Mini MBA - Digital Branding Management 

K oat-chaiyasit.jpg
trial class websote-07.png

เรียนแบบ ONLINE + ONSITE ที่คุณได้ฝึกทำจริงกับผู้เชี่ยวชาญ
 

เรียนสดออนไลน์ผ่าน ZOOM พร้อมเอกสารประกอบการเรียนและวิดีโอย้อนหลัง
และทำเวิร์กชอปในชั้นเรียนกับผู้เชี่ยวชาญ

Course Calendar-01.png
Course Calendar-02.png
calendar-05.png

Online Sessions เรียนสดออนไลน์

ทุกวันวันจันทร์และพุธ  เวลา 18:00 – 21:00 น.

calendar-04.png

Onsite Workshop เรียนสดในชั้นเรียน

สถานที่เรียน: C asean Rama IV

วันเสาร์ที่ 22 กรกฎาคม 2566
วันเสาร์ที่ 5, 19 สิงหาคม 2566
เวลา 9:00 – 16:00 น.

หมายเหตุ: ตารางการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ในกรณีเกิดสถานการณ์อันเป็นเหตุให้ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้ โดย NEO ACADEMY จะทำการปรับวันเวลาเรียนตามความเหมาะสม ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าลงทะเบียนหลักสูตรในทุกกรณี ยกเว้นในกรณีที่มีการเลื่อน หรือยกเลิกการอบรม เนื่องจากจำนวนผู้เรียนไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนดเท่านั้น

ตารางเรียน Branding
Log In to Connect With Members
View and follow other members, leave comments & more.
Register Branding

ค่าลงทะเบียนหลักสูตร

box-04.png

SUPER
EARLY BOOK

5,000 

SUPER EARLY BOOK 5,000 บาท

สำรองที่นั่งราคา 5,000 บาท เพื่อจองสิทธิ์ส่วนลด Super Early Book ในราคา 34,000 บาท จากราคาปกติ 39,000 บาท
(สำรองที่นั่งก่อน จ่ายเต็มทีหลัง)

สิทธิ์ส่วนลดประเภทนี้เต็มแล้ว

 

HOT DEAL BANNER UPDATED-03.png

EARLY BIRD
PRICE

36,000 

EARLY BIRD PRICE 36,000 บาท (จากปกติ 39,000 บาท)

จ่ายราคาส่วนลดแบบเต็มจำนวน
สิทธิ์ส่วนลดประเภทนี้เต็มแล้ว

PACK 2
PRICE

35,000

PACK 2 PRICE 35,000 บาท (จากปกติ 39,000 บาท)

ส่วนลดพิเศษสำหรับการสมัครตั้งแต่ 2 ท่าน หรือ สมัครตั้งแต่ 2 หลักสูตร ขึ้นไป

ALUMNI
PRICE

35,000

ALUMNI PRICE 35,000 บาท (จากปกติ 39,000 บาท)

ค่าลงทะเบียนพิเศษสำหรับศิษย์เก่า NEO ACADEMY และมหาวิทยาลัยมหิดล


REGULAR
PRICE

39,000

REGULAR PRICE 39,000 บาท

ราคาปกติ


CORPORATE
PRICE

 

CORPORATE PRICE

ติดต่อเพื่อสั่งซื้อสำหรับราคาองค์กร (สมัครตั้งแต่ 2 ท่านขึ้นไป)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

ปรึกษาฝ่ายการศึกษาของเราเพิ่มเติมได้ทุกช่องทาง

092-916-4265 ฝ่ายรับสมัคร NEO ACADEMY

line logo.png
NEO ACADEMY LINE.png
facebook-flat-vector-logo.png

Olivia Walker

Editor in Chief

Dan Mitchell

Assistant Manager

Noah Patterson

Programming Editor

Tess Anderson

Art Director

bottom of page