top of page

Break Even

จุดคุ้มทุน (Break Even)
จำนวนของสินค้าหรือบริการที่ต้องผลิตและขายให้ได้ เพื่อให้รายได้ถึงจุดคุ้มทุน มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายแต่ละเดือน นอกจากจะเป็นจุดที่บ่งบอกถึงกำไรและขาดทุนแล้ว ยังสามารถใช้เป็นข้อมูลประเมินธุรกิจได้ด้วย ว่าจะต้องผลิตเท่าไร หรือขายให้ได้เท่าไรเพื่อไปให้ถึงจุดคุ้มทุน แต่นอกเหนือจากการขายแล้ว ต้องไม่ลืมว่ายังต้องคำนึงถึงค่าใช้จ่ายคงที่ ค่าใช้จ่ายแปรผัน ราคาขาย และจำนวนยอดขาย ซึ่งส่งผลต่อจุดคุ้มทุนด้วยเช่นกัน

bottom of page