top of page

Balance Sheet

งบดุล (Balance Sheet)
เรียกอีกอย่างว่า งบแสดงฐานะการเงิน บ่งบอกถึงสภาพความมั่นคงเชิงเปรียบเทียบระหว่างสภาพสินทรัพย์ หนี้สิน และส่วนของเจ้าของ จัดทำขึ้นเพื่อแสดงฐานะการเงินของกิจการ ณ วันใดวันหนึ่ง โดยหน้าแสดงผลงบดุลจะแบ่งออกไปเป็น ส่วนสินทรัพย์ และส่วนหนี้สินกับส่วนของเจ้าของ ซึ่งจะต้องเท่ากันทั้ง 2 ฝั่ง หากตัวเลขออกมาไม่เท่ากัน แสดงว่ากิจการขาดสภาพคล่องกฎหมายกำหนดไว้ว่าใน 1 ปีจะต้องมีการจัดทำงบดุล 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย เพื่อให้หน่วยงานรัฐประเมินและจัดเก็บภาษีได้

bottom of page