top of page

Assets

สิ่งที่อยู่ในครอบครองของกิจการ อาจะเป็นได้ทั้งสิ่งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ แต่คาดว่าทำให้เกิดผลประโยชน์งอกเงยในอนาคต แบ่งออกได้เป็นหลายประเภท ทั้งสินทรัพย์หมุนเวียน (Current Assets) เช่น เงินสด สินค้าในสต๊อก สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน (Non-Current Assets) เกี่ยวข้องกับการกู้ยืมระยะยาว การลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนในอนาคต และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (Intangible Assets) ซึ่งไม่มีตัวตนที่ปรากฏให้เห็น แต่มีมูลค่าเป็นเงินตรา และถือกรรมสิทธิ์ได้ เช่น เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ ความนิยมในหมู่ผู้บริโภค

bottom of page